”Gi meg det beste du kan”

En kvalitativ studie av voksne flyktningers erfaringer med hvordan traumer påvirker læring, og hva de identifiserer som suksessfaktorer for læring.

Janita Flem Tomren

Masteroppgave i psykososialt arbeid – selvmord, rus, vold og traumer Institutt for klinisk medisin
Det medisinske fakultet

UNIVERSITETET I OSLO
Våren 2016

 

 

Last ned oppgaven som pdf her

 

Sammendrag

Oppgaven har tittelen: ”Gi meg det beste du kan.” En kvalitativ studie av voksne flyktningers erfaringer med hvordan traumer påvirker læring, og hva de identifiserer som suksessfaktorer for læring.

Studiens overordnede hensikt var å øke kunnskapen om hvordan potensielt traumatiserende hendelser (PTH) kan påvirke læring, og identifisere faktorer som kan bidra til at bærere av traumeerfaringer lettere kan tilegne seg ny kompetanse. Studien peker også på mulige implikasjoner for undervisningspraksis, for eksempel hvordan en kan tilrettelegge for deltakere som har opplevd PTH, noe samtlige deltakere kan ha nytte av.

Undersøkelsen omfattet tolv dybdeintervjuer med flyktninger som deltok eller hadde deltatt på introduksjonsprogrammet. Funnene i studien er i stor grad overensstemmende med tidligere forskningsresultater om traumer og læring, men de kan også bidra til ny og dypere kunnskap om hvordan PTH kan påvirke læring, samt forhold ved introduksjonsdeltakeres læringskontekst som fremmer læring.

Erfaringene rundt PTH og tap syntes å utgjøre hemmeligheter i informantenes liv, i stor grad usynlige konsekvenser av traumeerfaringer, omgitt av taushet, noe som beskrives i en bærer av hemmeligheter. Det identifiseres videre flere typer relasjoner med betydning for læringsutfallet; læringsfremmende relasjoner, der betydningen av læringslederen er tydelig. Studien viste at læringslederens kvaliteter og kompetanser ikke bare hadde stor betydning for læringsutfallet, resultatene indikerte også at måten informantene ble møtt på av lærerne kunne ha avgjørende betydning for opplevelsen av skolen som en arena for tilfriskning.

Funnene understreker behovet for at skolen og lærere får styrket sin kompetanse om hvordan PTH kan påvirke læring og skolefungering, og sin henvisningskompetanse. Det synes også hensiktsmessig å heve voksne flyktningers kompetanse om forventede reaksjoner etter å ha blitt utsatt for traumer; psykoedukasjon.

Kompetanse gir muligheter.

 


Summary

The title of the project is: “Give me the best you can.” A qualitative study of how adult refugees have experienced trauma to affect their learning, and what they identify as factors for successful learning.

The study’s overall purpose was to increase the knowledge of how potentially traumatising events (PTE) can affect learning, and to identify factors that can make it easier for the carriers of these traumatising experiences to acquire new competency. The study also points to possible implications for teaching practice. For example, how one can facilitate those who have experienced PTE, something in which all participants can benefit from.

The survey included twelve in-depth interviews with refugees who were taking part, or had already taken part, in the introductory programme. Findings in the study are largely consistent with earlier results from research about trauma and learning, but they can also contribute to new and deeper knowledge about how PTE can affect learning, as well as how the conditions of the introductory participants’ learning context promotes learning.

The experiences around PTE and loss seemed to constitute secrets in the lives of the informants. To a large degree, unseen consequences of traumatic experiences are surrounded by silence, something that is described as a carrier of secrets. There are identified further types of relationships which can affect learning results; relationships that promote learning, in which the effect of the leader in learning is clear. The study showed that the leader in learning’s qualities and competences did not only have a large effect on the learning results, but the results also indicated that the way in which the informants were met by the teachers could have a great effect for the experience of the school as an arena for recovery.

The findings underline the need for both the school and the teachers to strengthen their understanding in how PTE can affect learning and the function of the school, as well as its referral expertise. It also found that there is an urgent need to raise adult refugees’ competence regarding expected reactions from being exposed to trauma; psychoeducation.

Competence gives possibilities.

Download the complete master thesis her (Norwegian)

One thought on “Masteroppgaven «Gi meg det beste du kan»”

  1. I see you don’t monetize despite.no, don’t waste your traffic, you can earn extra bucks every
    month with new monetization method. This is the best adsense
    alternative for any type of website (they approve all sites), for more details simply search in gooogle: murgrabia’s tools

Legg igjen en kommentar til BestLayne Avbryt svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.